Abolicja składkowa

Po zasięgnięciu pozytywnej opinii Walnego Zgromadzenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w dniu 25 czerwca 2018 r. – Zarząd „Centrum” wprowadza abolicję składkową w zakresie wpłat składek na rzecz „Centrum”.   treść uchwały w tej […]

Powołanie Komisji d/s nagród naukowych za wybitne doktoraty i monografie z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej

W celu nadania stosownej rangi wyróżniającym się pracom naukowym z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz ich większej popularyzacji Zarząd naszego Stowarzyszenia powołał Komisję „Centrum” ds. nagród naukowych za wybitne doktoraty i monografie. Podstawowym zadaniem Komisji jest przyznawanie corocznej, prestiżowej […]

Możliwość publikacji w „Białostockich Studiach Prawniczych”

  Redakcja czasopisma „Białostockie Studia Prawnicze” (8 pkt. MNiSW, indeksowane w: Index Copernicus, CEJSH, CEEOL, Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku) zaprasza Autorów do opublikowania tekstów naukowych (artykuły naukowe, recenzje monografii naukowych, glosy) w vol. 24 nr 2 periodyku pt. „Nadzór i kontrola finansowa z uwzględnieniem nowych rozwiązań […]

Bialystok Legal Studies – call for papers

The Editors of the “Bialystok Legal Studies” journal (8 points of the Ministry of Science and Higher Education, indexed in: Index Copernicus, CEJSH, CEEOL, Repository of the University of Bialystok) invites Authors to submit papers (including articles, monograph reviews, notes on courts’ findings) in Volume […]

Currency, Taxes and Other Institutes of Financial Law in the Year of the 100th Anniversary of the Founding of Czechoslovakia

Department of Financial Law and Financial Science of the Faculty of Law of the Charles University is honoured to invite you to the international scientific conference Currency, Taxes and Other Institutes of Financial Law in the Year of the 100th Anniversary of the Founding of […]

Conference „Understanding Public​ ​Bureaucracy”

The Institute for Research and Development on State and Governance of the National University of Public Service (Budapest) in cooperation with the Center For Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern Europe ​(Białystok) and the scientific journal Public […]

Updated & extended deadline for sending articles to post-conference publications

We kindly inform you that the deadline for sending articles to post-conference publications of the XVI International Scientific Conference has been extended until December 30

Termin nadsyłania artykułów do wydawnictw pokonferencyjnych

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania artykułów do wydawnictw pokonferencyjnych XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Optymalizacja organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym” przedłużony został do 30 grudnia.

Index Copernicus ACR za rok 2016 wynosi 55.67

Informujemy, że czasopismo Annual Center Review (ISSN: 1899-5942) zostało zindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2016.   Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma oraz analizy wydań czasopisma z 2016 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za […]

Tax Sovereignty and the Concept of Fiscal Rule-Making in the Countries of Central and Eastern Europe

In 2018 University of Voronezh and the „Center” will publish the eighth issue of our  „Yearbook”. This edition is going to be special as we  aimed at indexation in the Web of Science. This condition requires to be strict with some exact terms to end with success. […]