XV Международная научная конференция 25-27 сентября 2016 года „Концепции налоговых кодексов. 15-летие деятельности Центра”

Кафедра государственных финансов и финансового права, а также Кафедра налогового права юридического факультета Университета в Белостоке при участии Ассоциации «Центр информации и организации исследований государственных финансов и налогового права Стран Центральной и Восточной Европы» имеют честь пригласить к участию в XV юбилейной международной научной конференции, […]

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 25-27 września 2016 r.

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa 25-27 września 2016 „Koncepcje Kodeksów Podatkowych. XV lat działalności Centrum” Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego oraz Katedra Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przy udziale Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej […]

1% na Centrum

Centrum jest organizacją pożytku publicznego – przypominamy Państwu o możliwości przekazania na rzecz naszego wspólnego Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego. Wpływy z tego tytułu mają istotne znaczenie dla funkcjonowania Centrum. W tym celu prosimy o wpisanie w zeznaniach podatkowych w bloku „Wniosek o przekazanie 1% podatku […]

XV Konferencja – termin nadsyłania zgłoszeń i referatów został przedłużony do 31 maja

Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń i referatów został przedłużony do 31 maja 2016 r. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość publikacji referatu bez udziału w konferencji. Koszt to 70 Euro (niezależnie od liczby autorów).

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Wszystkim Członkom i Sympatykom naszego Stowarzyszenia życzę radosnych Świąt Wielkanocnych i udanego wiosennego wypoczynku! w imieniu Zarządu Centrum, sekretarz dr P. Woltanowski

ACR W CZĘŚCI B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH !

W ogłoszonym na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) wykazie czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych […]

Zapraszamy do przeglądania kolejnych numerów ACR

ANNUAL CENTER REVIEW 14 ANNUAL CENTER REVIEW 13 ANNUAL CENTER REVIEW 12 ANNUAL CENTER REVIEW 11 ANNUAL CENTER REVIEW 10 ANNUAL CENTER REVIEW 9 ANNUAL CENTER REVIEW 8  

Nowe publikacje Centrum

Ukazał się już nowy 7 numer naszego rocznika „Annual Center Review”, a także 5 numer „Jeżegodnika”, wydawanego przez Państwowy Uniwersytet w Woroneżu i „Centrum”. Ten ostatni poświęcony jest zagadnieniom publicznych funduszy celowych i innych niż podatki danin w krajach Centralnej i Wschodniej Europy.

Rozwój współpracy międzynarodowej wspieranej przez Centrum

Z inicjatywy Stowarzyszenia „Centrum” została podpisana umowa o rozwoju współpracy naukowej między kierownikami pięciu katedr prawa finansowego i podatkowego, czterech krajów wyszehradzkich  – Katedrą Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrą Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w […]

Przedstawiciele Centrum na V Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 12-14 października 2015 r. odbędzie się w Katowicach V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Stowarzyszenie „Centrum” będzie na nim reprezentowane przez dr Damiana Czudka i dr Michała Kozioła, z których pierwszy wystąpi jako ekspert w panelu, dotyczącym zmian w prawie podatkowym.