Abolition of contributions for previous years

The condition for the members of the „Center” to use the contribution abolition is to pay the full amount of the contribution for 2018, until December 31, 2018, in the amount of 50 euros or 200 PLN. here is more information

Appointment of the Commission for scientific awards for outstanding doctorates and monographies in public finances and tax law from the Countries of Central and Eastern Europe

To ensure the relevance to the distinguished scientific works in public finances and tax law from the Countries of Central and Eastern Europe as well as to popularize them more is hereby established the “Center” Commission for scientific awards for outstanding doctorates and monographies. The basic […]

Abolicja składkowa

Po zasięgnięciu pozytywnej opinii Walnego Zgromadzenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w dniu 25 czerwca 2018 r. – Zarząd „Centrum” wprowadza abolicję składkową w zakresie wpłat składek na rzecz „Centrum”.   treść uchwały w tej […]

Powołanie Komisji d/s nagród naukowych za wybitne doktoraty i monografie z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej

W celu nadania stosownej rangi wyróżniającym się pracom naukowym z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz ich większej popularyzacji Zarząd naszego Stowarzyszenia powołał Komisję „Centrum” ds. nagród naukowych za wybitne doktoraty i monografie. Podstawowym zadaniem Komisji jest przyznawanie corocznej, prestiżowej […]

Możliwość publikacji w „Białostockich Studiach Prawniczych”

  Redakcja czasopisma „Białostockie Studia Prawnicze” (8 pkt. MNiSW, indeksowane w: Index Copernicus, CEJSH, CEEOL, Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku) zaprasza Autorów do opublikowania tekstów naukowych (artykuły naukowe, recenzje monografii naukowych, glosy) w vol. 24 nr 2 periodyku pt. „Nadzór i kontrola finansowa z uwzględnieniem nowych rozwiązań […]

Bialystok Legal Studies – call for papers

The Editors of the “Bialystok Legal Studies” journal (8 points of the Ministry of Science and Higher Education, indexed in: Index Copernicus, CEJSH, CEEOL, Repository of the University of Bialystok) invites Authors to submit papers (including articles, monograph reviews, notes on courts’ findings) in Volume […]

Currency, Taxes and Other Institutes of Financial Law in the Year of the 100th Anniversary of the Founding of Czechoslovakia

Department of Financial Law and Financial Science of the Faculty of Law of the Charles University is honoured to invite you to the international scientific conference Currency, Taxes and Other Institutes of Financial Law in the Year of the 100th Anniversary of the Founding of […]

Conference „Understanding Public​ ​Bureaucracy”

The Institute for Research and Development on State and Governance of the National University of Public Service (Budapest) in cooperation with the Center For Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern Europe ​(Białystok) and the scientific journal Public […]

Updated & extended deadline for sending articles to post-conference publications

We kindly inform you that the deadline for sending articles to post-conference publications of the XVI International Scientific Conference has been extended until December 30

Termin nadsyłania artykułów do wydawnictw pokonferencyjnych

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania artykułów do wydawnictw pokonferencyjnych XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Optymalizacja organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym” przedłużony został do 30 grudnia.