Filia Centrum w Woroneżu (Rosja)

W 2008 r. podjęto decyzję o powstaniu zagranicznej Filii naszego Stowarzyszenia na Uniwersytecie w Woroneżu (Rosja). Inicjatywa ta ma na celu integrację rosyjskich, ukraińskich i kazachstańskich środowisk naukowych wokół zadań naszego Stowarzyszenia. Liczba członków Filii wynosi obecnie 71 osób. Filia wydaje Roczniki Naukowe „Centrum” – Finanse publiczne i prawo podatkowe, publikowali w nim przedstawiciele nauki z Białorusi, Republiki Czeskiej, Kazachstanu, Litwy, Polski, Rosji , Słowacji, Węgier i Ukrainy. Aktualnie opublikowanych zostało 6 numerów Roczników:

  1. „Współczesne problemy prawa finansowego i podatkowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej” (Современные проблемы финансового и налогового права стран Центральной и Восточной Европы), 2010 r., Wydawnictwo WGU
  2. „Reformy budżetowe i podatkowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” (Бюджетные и налоговые реформы в странах Центральной и Восточной Европы), 2011 r., Wydawnictwo WGU
  3. „Preferencje w prawie finansowym i ekonomice krajów Europy Środkowej i Wschodniej” (Преференции в финансовом праве и экономике стран Центральной и Восточной Европы), 2012 r., Wydawnictwo WGU
  4. „Dochody budżetów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” (Доходы бюджетов в странах Центральной и Восточной Европы), 2014 r., Wydawnictwo WGU
  5. „Celowe fundusze publiczne i płatności nie podatkowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” (Целевые публичные фонды и неналоговые платежи в странах Центральной и Восточной Европы), 2015 г., Wydawnictwo WGU
  6. „Przeciwdziałanie uchylaniu się od płacenia podatków w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” (Противодействие уклонению от уплаты налогов в странах Центральной и Восточной Европы), 2016 r., Wydawnictwo WGU

W przygotowaniu jest nowy 7-my rocznik „Opłaty w sferze gospodarowania  zasobami naturalnymi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” (Природоресурсные платежи в странах Центральной и Восточной Европы).

Pracami woroneskiej Filii Stowarzyszenia kieruje Prof. Marina Valentinovna  Karaseva (Sentsova).

Zapraszamy do obejrzenia strony Filii