Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej zaprasza serdecznie członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 września 2020 roku o godz. 17.00 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1 w sali 318. Jednocześnie informujemy, że  zostaną zachowane wszelkie warunki sanitarno-epidemiologiczne.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Centrum Informacji
i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i
Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku dnia 30 września 2020 r.

1) Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej.
2) Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu „Centrum” za okres 1 styczeń 2019 r. – 31
grudzień 2019 r.
3) Dyskusja.
4) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.
5) Głosowanie nad uchwałą nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
„Centrum” za okres 1 styczeń 2019 r. – 31 grudzień 2019 r.
6) Głosowanie nad uchwałą nr 4/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 r.
7) Dyskusja o stanie przygotowań do międzynarodowej konferencji naukowej Centrum „Pandemia i
współrządzenie w kierunku przybliżenia dylematów prawnych, administracyjnych, finansowych i
politycznych związanych z Covid-19” planowanej na 5-6 listopada 2020 r.
8) Głosowanie nad uchwałą 4/2020 w sprawie ram budżetowych na rok 2020.
9) Sprawy różne i wolne wnioski.
10) Zamknięcie obrad.