Prezentacja Stowarzyszenia

Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego jest Stowarzyszeniem działającym przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku pod nr 0000136524. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Celem Stowarzyszenia jest gromadzenie informacji o inicjatywach naukowych Członków, wymiana tych informacji, inspirowanie wspólnych badań naukowych i konferencji oraz pomoc w ich realizacji. Stowarzyszenie prowadzi wymianę informacji pomiędzy Ośrodkami Naukowymi w Polsce i na świecie, inicjuje współpracę z Ośrodkami o podobnych celach działającymi w kraju i za granicą, współpracuje z organami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Istotnym celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie standardów europejskich w dziedzinie finansów publicznych i prawa podatkowego w Polsce i innych Krajach reprezentowanych przez Członków Stowarzyszenia oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. Stowarzyszenie prowadzi również działalność wydawniczą. Istotnym aspektem funkcjonowania Stowarzyszenia jest pośredniczenie w kontaktach naukowych pomiędzy Ośrodkami w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Zachodniej. Stowarzyszenie skupia wybitnych Przedstawicieli nauki prawa finansowego i podatkowego, a także dyscyplin pokrewnych z kraju i zagranicy.

 

Stowarzyszenie powstało 6 września 2002 r. Jego pierwszą inicjatywą było zorganizowanie (wspólnie z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku) międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej Metod i instrumentów ograniczania długu publicznego oraz deficytu budżetowego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, która odbyła się w dniach 19 – 21 września 2002 r. w Białymstoku. W 2003 r. Centrum współorganizowało (wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Brnie) międzynarodową konferencję naukową nt. Problemów finansów publicznych i prawa podatkowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej w aspekcie wstąpienia do Unii Europejskiej. Uczestnikami konferencji byli już naukowcy z 6 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki temu spotkaniu możliwa była wymiana poglądów na temat problemów występujących w tym zakresie w poszczególnych państwach. Rozwijające się dynamicznie Stowarzyszenie brało czynny udział w organizacji III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Finansowców krajów Europy Środkowej i Wschodniej, która miała miejsce 23-24 września 2004 r. w Wilnie. Dotyczyła ona Problemów ewolucji prawa finansowego w naszym regionie Europy. IV Konferencja Naukowa z tego cyklu odbyła się 29-30 sierpnia 2005 r. w Košicach na Uniwersytecie Šafarika i poświęcona była Aktualnym problemom finansów publicznych i prawa podatkowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Kolejne doroczne konferencje współorganizowane lub koordynowane przez nas to: V Konferencja w dniach 16-17 września 2006 r. w Grodnie nt. Tworzenia i stosowania prawa finansowego w Państwach Centralnej i Wschodniej Europy, VI Konferencja w dniach 4-6 września 2007 r. nt. Współczesnych problemów teorii prawa podatkowego w Woroneżu, VII Konferencja w dniach 16-17 września 2008 r. miała miejsce w Stacji PAN w Paryżu i była poświęcona zagadnieniu Reform finansów publicznych w Europie na początku XXI wieku, VIII Konferencja odbyła się we Lwowie 21-22 września 2009 r. i dotyczyła tematu Finansów publicznych i prawa finansowego w warunkach kryzysu w Krajach Europy środkowej i Wschodniej. Centrum brało udział w organizacji IX Międzynarodowej Konferencji w Pradze (12– 14 wrzesień 2010 r.), nt. Current issues of finance and financial law from the viewpoint of fiscal and monetary promotion of economic growth in the countries of Central and Eastern Europe after 2010. W roku 2011 doroczna X Konferencja odbyła się w Győr w dniach 29 września – 1 października 2011 r.; dotyczyła ona problematyki Public finances – Administrative autonomies. Jubileuszowa Konferencja, na której świętowaliśmy 10-lecie naszej organizacji miała miejsce w dniach 24-25 września 2012r. Odbyła się ona w Białymstoku i dotyczyła problematyki Roczności i wieloletniości w finansach publicznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W roku 2013 spotkaliśmy się na XII Konferencji w Omsku, której tematem były Problems of application of tax law in central and eastern european countries. W dniach 28 września – 1 października 2014 r. odbyła się w Mikulovie XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa współorganizowana przez Uniwersytet Masaryka w Brnie i nasze Stowarzyszenie. W dniach 14-16 września 2015 r. odbyła się XIV międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona problematyce Tax Law and its Possibilities of Prevention of Tax Evasion and Tax Frauds, zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu im. P.J. Szafaryka w Koszycach na Słowacji oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.  W dniach 25-27 września 2016 r. odbyła się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Koncepcje Kodeksów Podatkowych. XV lat działalności Centrum” współorganizowana przez Centrum i Wydział Prawa. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki z kilkudziesięciu ośrodków naukowych Białorusi, Republiki Czeskiej, Litwy, Polski, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

 Centrum prowadzi też działalność wydawniczą. Nasze Stowarzyszenie wydaje Rocznik Naukowy Centrum – Finanse publiczne i prawo podatkowe. Czasopismo to ukazuje się w języku rosyjskim i angielskim dzięki współpracy Centrum i Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu. Wydajemy także (z udziałem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) Biuletyn Centrum Annual Center Review. Zamieszczamy w nim artykuły naukowe młodych przedstawicieli nauki a także przedstawiamy relacje z rozwoju nowych, oryginalnych inicjatyw naukowych. Zachęcamy do przeglądania najnowszego numeru ACR. Centrum współpracuje również przy wydawaniu publikacji pokonferencyjnych oraz wydaje własne monografie.

Stowarzyszenie aktywnie pomaga swoim członkom poprzez umożliwianie publikacji w fachowych polskich i zagranicznych czasopismach, przekazywanie egzemplarzy polskich fachowych czasopism finansowych oraz pomoc w organizacji i realizacji staży naukowo-badawczych w Polsce i za granicą.