Statut Stowarzyszenia

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie jest międzynarodową organizacją naukową i nosi nazwę „Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; w dalszej części statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Centrum na rzecz Finansów Publicznych Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i jest dobrowolnym oraz trwałym zrzeszeniem członków realizujących wspólne statutowe cele mające charakter niezarobkowy.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok a terenem działania obszar kraju i zagranicy.

§ 3

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może tworzyć swoje terenowe oddziały w trybie określonym w statucie.

§ 5

Stowarzyszenie używa własnego logo i stempla z nazwą w pełnym brzmieniu.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może również zatrudniać osoby, w tym pracowników etatowych.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest gromadzenie informacji o inicjatywach naukowych członków, wymiana tych informacji, inspiracja wspólnych badań naukowych i konferencji oraz pomoc w ich realizacji. Celem Stowarzyszenia w szczególności jest:
1) wspieranie. rozwoju programów naukowych w zakresie badań finansów publicznych i prawa podatkowego,
2) gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności naukowej członków Stowarzyszenia, zwłaszcza w skali międzynarodowej,
3) pomoc w rozwoju kontaktów naukowych między osobami i instytucjami działającymi w zakresie finansów publicznych i prawa podatkowego,
4) organizacja i prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi finansów publicznych i prawa podatkowego zgodnie ze standardami przyjętymi w krajach,
5) działalność edukacyjna w zakresie finansów publicznych i prawa podatkowego,
6) prezentowanie opinii i stanowisk wypracowanych przez Stowarzyszenie i jego członków zainteresowanym jednostkom i podmiotom,
7) działalność na rzecz upowszechniania standardów w dziedzinie finansów publicznych i prawa podatkowego.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) tworzenie warunków współdziałania instytucji i osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
2) wymianę wiedzy i informacji niezbędnych do rozwoju członków Stowarzyszenia,
3) współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działającymi w kraju i za granicą, przedstawicielami nauki poprzez realizację wspólnych projektów, programów, badań naukowych, wymianę informacji,
4) współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi,
5) wspieranie współdziałania członków Stowarzyszenia z jednostkami zajmującymi się finansami publicznymi i prawem podatkowym,
6) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
7) organizowanie dorocznych konferencji, seminariów i spotkań tematycznych z inicjatywy zainteresowanych osób i instytucji,
8) działalność wydawniczą,
9) inne działania zbieżne z podstawowymi celami Stowarzyszenia.

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez ścisłą współpracę z zainteresowanymi osobami i instytucjami.
2. Współpraca z przedstawicielami praktyki w zakresie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia następuje w szczególności poprzez wspólne działania w stałych komisjach, sekcjach przedmiotowych i oddziałach Stowarzyszenia oraz poprzez wymianę doświadczeń podczas dorocznych konferencji, seminariów i spotkań.
3. Stowarzyszenie wspiera środowisko studenckie zainteresowane organizacją i realizacją celów zbliżoną do celów statutowych Stowarzyszenia oraz stanowi płaszczyznę wymiany wiedzy i informacji na temat potrzeb i osiągnięć środowiska studenckiego w tym zakresie.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby akceptujące statutowe cele i środki działania Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby zajmujące się w pracy naukowej, dydaktycznej lub zawodowej zagadnieniami finansów publicznych, w tym podatków.
3. Przez instytucje kształcące na poziomie wyższym rozumie się jednostki organizacyjne uczelni kształcące na studiach:
1) licencjackich,
2) magisterskich,
3) podyplomowych,
z zakresu finansów publicznych, prawa finansowego, prawa podatkowego i ekonomii i prawa.
4. Osoby reprezentujące instytucje, o których mowa w ust.2 jako założyciele Stowarzyszenia mogą zostać członkami po desygnowaniu ich przez macierzystą instytucję.
5. Osoby fizyczne jako założyciele Stowarzyszenia nabywają członkostwo z chwilą wpisania Stowarzyszenia do rejestru.
6. Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia członkostwo nabywane jest po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, przedstawieniu listu rekomendacyjnego członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz podjęciu przez Zarząd uchwały o wpisanie w poczet członków.
7. Od wykluczenia członka na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie przysługuje odwołanie do organu nadzoru w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wykluczonemu członkowi.

§ 12

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać polskie i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, prowadzące działalność zgodną z celami statutowymi Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską oraz deklarację w zakresie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać polskie i zagraniczne osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

§ 14

Godność członka honorowego nadaje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia osobie lub jednostce organizacyjnej, która poniosła szczególne zasługi dla doskonalenia edukacji i praktyki w dziedzinie prawa finansowego i prawa podatkowego.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
3) korzystania z funduszy Stowarzyszenia za zasadach określonych przez Zarząd,
4) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie wspierający mają prawo do:
1) udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym,
2) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie honorowi mają prawo do:
1) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,
2) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2) popierać działalność Stowarzyszenia, propagować jego idee i cele statutowe,
3) opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości i na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 19

Członkowie wspierający mają obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2) popierać działalność Stowarzyszenia, propagować jego idee i cele statutowe.

§ 20

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) pisemnego zrzeczenia się członkostwa stwierdzonego uchwałą Zarządu,
2) wykluczenia na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów za czyn niehonorowy lub działanie na szkodę Stowarzyszenia,
3) niepłacenia do 1 września rocznej składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy. Nie dotyczy to nowych członków stowarzyszenia, którzy mogą opłacić składkę do końca roku kalendarzowego,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) śmierci członka.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Rada Programowa,
4) Komisja Rewizyjna.

§ 22

Członkami Zarządu i Rady Programowej Stowarzyszenia mogą być osoby, które prowadzą działalność mieszczącą się w granicach zadań i funkcji Stowarzyszenia.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)

wybór i odwołanie Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej,

2)

przyjęcie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków,

3)

przyjęcie programu prac Stowarzyszenia na podstawie strategii wypracowanej przez Radę Programową,

4)

przyjęcie corocznego sprawozdania Komisji rewizyjnej,

5)

rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu,

6)

uchwalanie regulaminów pracy władz Stowarzyszenia,

7)

podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania statusu honorowego członka Stowarzyszenia,

8)

przyjmowanie odznaczeń i wyróżnień Stowarzyszenia na wniosek Zarządu,

9)

zmiana statutu Stowarzyszenia,

10)

rozwiązanie Stowarzyszenia,

11)

ustalanie wysokości składek członkowskich,

12)

podejmowanie uchwał w sprawach o jakich mowa w § 20 pkt 2 niniejszego Statutu,

13)

podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych dla działalności Zarządu.

§ 24

1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem, że uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają większości co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. Quorum obowiązuje podczas głosowania podjętego w pierwszym terminie posiedzenia.
2. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zgromadzenia następuje w drugim terminie po 15 minutach. Jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
3. Głosowanie jest jawne, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej z zastrzeżeniem, że wybory do władz Stowarzyszenia są tajne.
4. Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Pełnomocnikami nie mogą być członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący zebrania. Postanowienia o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane przez Zarząd w każdym czasie z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych.
4. W przypadku jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek, o którym mowa w ust. 3 w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku na piśmie Komisja Rewizyjna uprawniona jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu zawierające termin i miejsce posiedzenia wraz z załączonym porządkiem obrad powinno być skutecznie doręczone członkom zwyczajnym Stowarzyszenia co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jego odbycia.
6. Za skuteczne doręczenie uznaje się doręczenie zarówno za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną na adres podany w deklaracji członkowskiej. Zawiadomienie takie uznaje się za skuteczne.

§ 26

Zarząd Stowarzyszenia kieruje pracą Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 27

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie spośród zwykłych członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z od 5 do 8 członków. Kadencja członków Zarządu trwa cztery lata.
3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się poza siedzibą Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał z własnej inicjatywy Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub na wniosek trzech członków Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Uchwały Zarządu mogą także zapadać bez odbycia posiedzenia w trybie obiegowym poprzez złożenie pod uchwałą podpisów przez członków Zarządu. W przypadku głosowania w trybie obiegowym należy sporządzić protokół z głosowania. Art. 27 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia mogą być zaskarżane na piśmie przez członków Stowarzyszenia do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia uchwały lub doręczenia jej odpisu.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w niniejszym statucie na rzecz innych władz Stowarzyszenia w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
3) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, w tym projektu budżetu,
4) tworzenie stałych i doraźnych komisji Stowarzyszenia oraz jego sekcji,
5) przyznawanie środków finansowych na podstawie uchwalonego budżetu Stowarzyszenia na działalność komisji, sekcji i oddziałów,
6) przyznawanie nagród członkom Stowarzyszenia szczególnie zaangażowanym w Jego pracę,
7) sporządzanie tekstu jednolitego Statutu.

§ 29

1. Prezes Zarządu wybierany jest przez członków Zarządu spośród członków Zarządu.
2. Dwóch wiceprezesów Zarządu, w tym pierwszego Wiceprezesa, wybierają członkowie Zarządu spośród członków Zarządu i działają w granicach określonych przez Prezesa.
3. Kompetencje Prezesa w razie niemożności kierowania przezeń Stowarzyszeniem przejmuje na czas niemożności pierwszy Wiceprezes.
4. Poza Prezesem Zarządu i dwoma Wiceprezesami Zarządu w skład Zarządu wchodzi Sekretarz oraz pozostali członkowie Zarządu.

§ 30

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu z zastrzeżeniem postanowień § 42 ust. 7 nieniejszego statutu.
2. Funkcje pracodawcy w rozumieniu prawa pracy pełni Prezes Zarządu.
3. Przewodniczący Rady Programowej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 31

1. Rada Programowa Stowarzyszenia składa się z nie mniej niż 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję.
2. Do kompetencji Rady Programowej należy:
1) opiniowanie długofalowej strategii Stowarzyszenia,
2) opiniowanie corocznych programów prac Stowarzyszenia celem zatwierdzenia ich przez Walne Zgromadzenie,
3) wypracowywanie kierunków pozyskiwania środków na działalność Stowarzyszenia,
4) opiniowanie projektów tworzenia sekcji i oddziałów,
5) okresowa ocena działań komisji, sekcji i oddziałów oraz składanie wniosków do Zarządu o ich rozwiązanie,
6) określanie zasad współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia.
3. Uchwały Rady Programowej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
4. Uchwały Rady Programowej mogą być podejmowane w trybie obiegowym poprzez złożenie pod uchwałą podpisów przez członków Rady. W wypadku głosowania w trybie obiegowym należy sporządzić protokół z głosowania.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres czterech lat spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący co najmniej dwa razy w roku z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Komisji.

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia co najmniej dwa razy do roku oraz prawidłowości działania jego organów,
2) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu i wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
3) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 34

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego Zastępca ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach Zarządu.

§ 35

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład organów wykonawczych Stowarzyszenia.

Rozdział V

ZASADY ORGANIZACJI KOMISJI, SEKCJI I ODDZIAŁÓW STOWARZYSZENIA

§ 36

1. Dla realizacji swych statutowych celów Stowarzyszenie powołuje:
1) komisje,
2) sekcje przedmiotowe,
3) oddziały.
2. Tworzenie i rozwiązanie jednostek, o których mowa w ust. 1 następuje w formie uchwały Zarządu, po uprzednim uzyskaniu opinii lub wniosku Rady Programowej.
3. Tworzenie sekcji przedmiotowej może być uzależnione od złożenia przez zainteresowanych członków deklaracji w przedmiocie dodatkowych opłat i świadczeń związanych z kosztami funkcjonowania sekcji.

§ 37

Komisje tworzone są do realizacji zadań Stowarzyszenia wynikających z jego celów statutowych. Stowarzyszenie może tworzyć komisje stałe a w szczególności:
1) komisję do spraw opracowywania minimów programowych,
2) komisję do spraw metod i technik dydaktycznych,
3) komisję akredytacyjną,
4) komisję wydawniczą,
5) komisję do spraw prowadzenia badań naukowych,
6) komisję do spraw pozyskiwania środków finansowych,
7) komisję do spraw współpracy zagranicznej,
8) komisję do spraw współpracy ze środowiskiem studenckim oraz inne komisje.

§ 38

Członkowie Stowarzyszenia mogą wnieść wniosek o utworzenie sekcji. Zasady, tryb i przedmiot działania sekcji określa regulamin przyjęty przez Zarząd.

§ 39

1. Oddziały Stowarzyszenia mogą powstawać w kraju i za granicą, pod warunkiem, że liczba członków wynosi co najmniej 15 osób.
2. Oddziały Stowarzyszenia nie mają osobowości prawnej, działają samodzielnie i podlegają nadzorowi Zarządu oraz kontroli finansowej Komisji Rewizyjnej.

§ 40

1. Oddziały Stowarzyszenia realizują statutowe cele Stowarzyszenia w ustalonych przez siebie formach działania.
2. Oddziały Stowarzyszenia mogą ustalać regulaminy swego działania zgodnie z niniejszym statutem.

§ 41

1. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd oddziału w składzie:
1) Prezes Oddziału,
2) dwóch członków Zarządu Oddziału,
2. Wobec Zarządu Stowarzyszenia Oddział reprezentowany jest przez Prezesa Oddziału lub inną osobę upoważnioną przez Zarząd Oddziału.

Rozdział VI

MAJĄTEK I FINANSE STOWARZYSZENIA

§ 42

1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego celów statutowych.
2. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1) nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
2) inne prawa majątkowe,
3) środki pieniężne.
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, spadków i zapisów
3) dotacji celowych,
4) dochodów z własnej działalności gospodarczej,
5) dywidend należnych Stowarzyszeniu z tytuły uczestnictwa w spółkach,
6) środków pozyskiwanych w ramach współpracy z innymi organizacjami działającymiw kraju i za granicą,
7) innych dochodów z majątku Stowarzyszenia.
4. Wysokość składki ustalana jest co roku przez Walne Zgromadzenie i nie może być niższa niż 25 złotych dla osób fizycznych i 100 złotych dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Termin płatności składki upływa z końcem pierwszego kwartału roku kalendarzowego, za który należna jest składka.
5. Majątkiem Stowarzyszenia administruje Zarząd.
6. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Zarząd poprzez złożenie oświadczenia woli, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Oświadczenia woli w zakresie rozporządzania majątkiem lub zaciągania zobowiązań o wartości przewyższającej kwotę 10.000 złotych w imieniu Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes Zarządu.

§ 43

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i formach służących realizacji jego celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne i przystępować do takich spółek.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

1. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Wniosek o zmianę statutu może zgłosić na piśmie Zarząd Stowarzyszenia lub grupa co najmniej 15 zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

§ 45

1. Likwidacja Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Uchwała powinna zawierać powołanie likwidatora Stowarzyszenia oraz decyzje co do przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
2. Wniosek o likwidację Stowarzyszenia może zgłosić na piśmie Zarząd Stowarzyszenia lub grupa co najmniej 15 zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały lub wniosku zgłoszonego zgodnie z ust. 2, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

§ 46

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek grupy co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub w przypadku spadku liczby członków Stowarzyszenia poniżej 15 osób, lub w przypadku wniosku złożonego przez Zarząd gdy cele statutowe nie będą dalej realizowane.
2. Stowarzyszenie może być także rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o jego rozwiązaniu, w której wskazuje osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury związanej z rozwiązaniem Stowarzyszenia.